Blogia
Diario Artesano

3ª Biennal de Ceràmica Martí Royo

Participants: Poden participar, individualment o col·lec-tiva tots els ceramistes residents arreu de l'Estat espanyol.

Obra: Les obres hauran de ser realitzades en ceràmica. No s'admetran esmalts no ceràmics ni obres de producció comercial o industrial.

Documentació: Cal presentar prèviament 3 fotos de 18x24 en color de les obres, amb fitxa tècnica amb un sobre tancat amb les dades personals i el currículum de l'autor. A l'exterior hi constarà un lema.

Selecció: De la documentació presentada, el jurat farà una selecció d'un màxim de 12 participants que serà comu-nicada als artistes que correspongui.
Termini d'admisió: La documentació caldrà lliurar-la de l'1 al 22 d'abril. Les obres seleccionades entre els dies 1 i 15 de maig de 9 a 14 h. a l'Ajuntament d'Altafulla. A l'embalatge constarà: Per a la Biennal de Ceràmica Martí Royo d'Altafulla. Pl. del Pou, 1 43893 Altafulla.
Premis:
1r. Premi..............4.200 Euros
2n. Premi.............2.300 Euros
3r. Premi..............1.150 Euros
Més informació:
Ajuntament d'Altafulla
Plaça del Pou, 1 43893 Altafulla
Tel: 977 650 008 Fax: 977 650 842
altafulla@altafulla.org

---------------
3ª *Bienal de Cerámica Martí Royo

Participantes: Pueden participar, individualmente o colectiva todos los ceramistas residentes en cualquier parte del Estado español.

Obra: Las obras habrán de ser realizadas en cerámica. No se admitirán esmaltes no cerámicos ni obras de producción comercial o industrial.

Documentación: Hace falta presentar previamente 3 fotos de 18x24 en color de las obras, con ficha técnica con un sobre cerrado con las señas personales y el currículum del autor, haciendo constar en el exterior un lema.

Selección: De la documentación presentada, el jurado hará una selección de un máximo de 12 participantes que será *comunicada a los artistas que corresponda.

Plazo de admisión: La documentación hará falta entregarla de la 1 al 22 de abril. Las obras seleccionadas entre los días 1 y 15 de mayo de 9 a 14 h. al Ayuntamiento de Altafulla. AL embalaje constará: Para la *Bienal de Cerámica Martí Royo de Altafulla. Pl. del Pozo, 1 43893 Altafulla.

Premios:

1r. Premio..............4.200 Euros

2n. Premio.............2.300 Euros

3r. Premio..............1.150 Euros

Más información:

Ayuntamiento de Altafulla

Plaza del Pozo, 1 43893 Altafulla

*Tel: 977 650 008 Fax: 977 650 842

altafulla@altafulla.org

0 comentarios